logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

New Ocean Automation System thông báo tuyển dụng Kỹ sư dự án

26/11/2022 | 731 |

Công ty TNHH Hệ thống Tự động Đại Dương Mới thông báo tuyển dụng
Xem file đính kèm

/images/files/2022/Tuyen%20dung/%5BNew%20Ocean%5D%20TBTD_K%E1%BB%B9%20s%C6%B0%20T%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng%20h%C3%B3a%20(UT%20Labview).pdf


Các tin khác: