Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Email In

I. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

II. TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

 

III. LÃNH ĐẠO KHOA

 

Ths. Phạm Văn Thành
Trưởng Khoa
                                      
  TS. Lê Quang Huy             TS. Đỗ Chí Phi                   TS. Đặng Đắc Chi
   Phó Trưởng Khoa             Phó Trưởng Khoa               Phó Trưởng Kho       
                             
III. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA      

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Hình ảnh

01

Đặng Đắc Chi

Tiến Sỹ

Tự Động Hóa

Trưởng BM

02

Nguyễn Hoàng Duy

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

Phó BM

03

Phạm Văn Thành

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

Trưởng Khoa

04

Nguyển Thủy Đăng Thanh

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

05

Đoàn Minh Hải

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

06

Cù Minh Phước

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

07

Ngô Minh Hoàng

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

08

Hồ Thanh Vũ

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

09

Phan Hồng Thiên

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

10

Võ Ngọc Thi

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

11

Nguyễn Văn Tính

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

12

Nguyễn Phạm Đức Toàn

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

13

Nguyễn Anh  Vũ

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV