logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Cơ cấu tổ chức

16/06/2012 | 3602 |

I. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

II. TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

III. LÃNH ĐẠO KHOA

 

Ts. Đỗ Chí Phi

Trưởng Khoa

TS. Tống Thanh Nhân

Phó Trưởng Khoa

 

TS. Đặng Đắc Chi

Phó Trưởng Khoa

 

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Hình ảnh

01

Đặng Đắc Chi

Tiến Sỹ

Tự Động Hóa

Trưởng BM

02

Nguyễn Thủy Đăng Thanh

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

03

Đoàn Minh Hải

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

04

Cù Minh Phước

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

05

Ngô Minh Hoàng

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

06

Hồ Thanh Vũ

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

07

Phan Hồng Thiên

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

08

Võ Ngọc Thi

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

09

Nguyễn Anh  Vũ

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

10  Lê Ngọc Tuyền Kỹ sư thực hành GV

11 Nguyễn Trung Thắng Kỹ sư thực hành GV

 


Các tin khác: