Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Cao đẳng

Cao đẳng

DIEM TONG KET DIEU KHIEN SO

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐIỀU KHIỂN SỐ

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 27/12/2013 images/files/DIEM DIEU KHIEN SO.pdf

   

DIEM TONG KET LTDKTD

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ Đ-ĐT11ĐA

KHIẾU NẠI ĐẾN HẾT NGÀY 27/12/2013images/files/DIEM TONG KET MON LTDKTD.pdf

   

DIEM THUC HANH PLC

Điểm thực hành PLC lớp CDN dcn 10B (nhóm Cô Thanh)

Xem điểm tại đây

Khiếu nại đến ngày 15/07/2013. Mọi thắc mắc sau ngày này không giải quyết.

   

bang diem

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐ TĐ11A

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐ Đ ĐT 11C

Đáp án câu 1

Đáp án câu 2

Đáp án câu 3

KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM ĐẾN HẾT NGÀY 30/05/2013

SAU NGÀY NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC

 

   

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC LỚP CĐ ĐIỆN 10A

Xem bảng điểm tại đây

Khiếu nại đến hết ngày 14/01/2012

Mọi thắc mắc sau ngày này không giải quyết

   

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTDKTD CDTD11A

BẢNG ĐIỂM XEM TẠI ĐÂY

THỜI GIAN KHIẾU NẠI: ĐẾN HẾT NGÀY 7/01/2013.

SAU NGÀY NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC 

 

   

Tổng kết tốt nghiệp Khóa 08

KHIẾU NẠI ĐẾN HẾT NGÀY 09/08/2012

Xem file đính kèm tại đây.

   

Điểm Môn LTM Học Kỳ Phụ 2012

Điểm Môn LTM Học Kỳ Phụ 2012

Khiếu nại điểm đến ngày 09/08/2012.