Trang chủ

Đề thi - Đáp án

 

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP CĐ Đ-ĐT14B

Sinh viên khiếu nại về điểm đến ngày 31/05/2016

Xem điểm tại đây

 

ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ MÔN LTĐKTĐ

Sinh viên khiếu nại về điểm đến ngày 26/05/2016.

Xem điểm tại đây

   

ĐIỂM THI LẠI MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ TĐ 13A

Khiếu nại đến ngày 22/01/2016

Xem điểm tại đây

 

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ HÈ 2015

Xem điểm tại đây

Khiếu nại về điểm đến ngày 06/08/2015