Trang chủ

Cơ cấu tổ chức

Email In

I. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

II. TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

 

III. LÃNH ĐẠO KHOA

 

Ths. Phạm Văn Thành
Trưởng Khoa
                                      
  TS. Lê Quang Huy             TS. Đỗ Chí Phi                   TS. Đặng Đắc Chi
   Phó Trưởng Khoa             Phó Trưởng Khoa               Phó Trưởng Kho       
                             
III. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA      

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Hình ảnh

01

Đặng Đắc Chi

Tiến Sỹ

Tự Động Hóa

Trưởng BM

02

Nguyễn Hoàng Duy

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

Phó BM

03

Phạm Văn Thành

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

Trưởng Khoa

04

Nguyển Thủy Đăng Thanh

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

05

Đoàn Minh Hải

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

06

Cù Minh Phước

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

07

Ngô Minh Hoàng

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

08

Hồ Thanh Vũ

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

09

Phan Hồng Thiên

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

10

Võ Ngọc Thi

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

11

Nguyễn Văn Tính

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

12

Lê Văn Nhành

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

13

Trịnh Quang Vũ

Sau đại học

Tự Động Hóa

GV

 

 

 

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt